Etisk korrekt opptreden og åpenhet er viktige grunnpilarer i arbeidet vårt - dette gjelder både internt for alle våre ansatte og eksternt i samarbeidet med kunder og tjenesteleverandører. Vi driver virksomheten vår på en etisk forsvarlig måte, samtidig som vi overholder de lover og forskrifter som gjelder for vår bransje i hvert enkelt land der vi opererer. Våre etiske retningslinjer og retningslinjer for overholdelse av lover og regler gjelder for alle Amgens anlegg, datterselskaper og kontorer.

Hos Amgen har alle ansatte tilgang til en rekke verktøy og informasjon som hjelper dem å gjøre det rette og opptre etisk. Dette inkluderer våre etiske retningslinjer, som de ansatte får årlig opplæring i, våre retningslinjer for overholdelse av lover og regler og vår hotline for forretningsatferd, der ansatte kan ta opp bekymringer, stille spørsmål og få råd.

DE VIKTIGSTE ASPEKTENE VED VÅRE ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR OVERHOLDELSE AV LOVER OG REGLER

  • Anti-bestikkelser og anti-korrupsjon: Amgen tolererer ikke handlinger eller forsøk på utilbørlig påvirkning av offentlige tjenestemenn eller enkeltpersoner for å sikre en utilbørlig fordel for Amgens kommersielle interesser.
  • Antitrust og urettferdig konkurranse:Amgen tolererer ingen forretningstransaksjoner eller aktiviteter som bryter med antitrust- og konkurranselovgivningen i de landene der selskapet opererer.
  • Forretningsatferd, rapportering og ikke-gjengjedelse: Amgen gir ansatte mulighet til å ta opp bekymringer om Amgens forretningsatferd og til å rapportere potensielle brudd uten å bli utsatt for represalier eller trusler.
  • Interessekonflikter:Amgens ansatte har et ansvar for å unngå situasjoner der personlige interesser, eksterne aktiviteter, økonomiske interesser eller relasjoner kommer i konflikt med, eller ser ut til å komme i konflikt med, selskapets interesser.
  • Miljø, helse og sikkerhet: Amgen har forpliktet seg til å arbeide for fremragende miljø, helse og sikkerhet.
  • Innsidehandel: Amgens retningslinjer for innsidehandel gjelder for alle ansatte ved alle Amgens avdelinger, samt deres familiemedlemmer, husstandsmedlemmer, konsulenter, innleide og midlertidig ansatte - selv om aktivitetene som er forbudt i henhold til retningslinjene, ikke er ulovlige i det aktuelle landet.
  • Samhandling med helsepersonell: Amgen krever at all samhandling med helsepersonell og andre kunder er i samsvar med alle gjeldende lover og oppfyller de høyeste standarder for yrkesetikk og ansvarlighet.
  • Trakasserings- og diskrimineringsfri arbeidsplass: Amgen tolererer ikke trakassering - av eller mot ansatte, eller av eller mot dem som Amgen har et forretningsmessig, offisielt eller profesjonelt forhold til.
  • Beskyttelse av personopplysninger: Amgen forplikter seg til lovlig håndtering av personopplysninger som samles inn, lagres og brukes av selskapet. Vi respekterer personvernet. Alle i selskapet har en rolle å spille når det gjelder å beskytte og sikre personopplysninger. Eventuelle bekymringer knyttet til potensielle og/eller faktiske brudd på personopplysningssikkerheten vil bli grundig undersøkt.

Ressurser

Amgens etiske retningslinjer for leverandører

Amgen har utarbeidet disse etiske retningslinjene for leverandører som gjenspeiler vårt engasjement for å "gjøre det rette" og for å demonstrere Amgens verdier