Misjon, visjon og verdier

Du kommer nå til å forlate amgen.no og bli lenket til en Amgen webside utenfor Norge. Vil du forlate amgen.no?

Du forlater nå denne websiden. Amgen er ikke ansvarlig for eksterne nettsider.

Vår visjon

Sammen skaper vi markante forbedringer for alvorlig syke mennesker.

Vår misjon

Vi forbedrer og redder pasienters liv og skaper bærekraftig vekst gjennom utvikling og tilgjengeliggjøring av banebrytende legemidler basert på bioteknologi.

Våre verdier

Våre kjerneverdier gjør oss unike i forhold til de det er naturlig å sammenligne oss med. De er en helt sentral del av vår identitet. Verdiene representerer våre grunnleggende holdninger og utgjør fundamentet for vår atferd og kjennetegner vår måte å jobbe på. Amgen i Norge skal ligge lengst fremme og være en veiviser som er modig, kraftfull, klok og raus.

Være vitenskapsbasert

Vår suksess er avhengig av overlegen vitenskapelig innovasjonsevne, integritet og løpende forbedring i alle deler av vår virksomhet. Ved å benytte den vitenskapelige metode i alle ledd sikrer vi en logisk, åpen og rasjonell prosess. Den er ikke subjektiv eller emosjonell. Amgens prosess omfatter utforming av de riktige studiene, innsamling og analyser av data samt rasjonell beslutningstaking. Alt bundet av en lidenskap for å hjelpe pasienter. Basert på dette skal Amgen Norge være et fremragende legemiddelselskap i Norge og en anerkjent enhet i verdens mest innovative bioteknologiselskap.

Konkurrere for å vinne

Vi konkurrerer mot tiden, tidligere innsats og andre aktører om å oppnå resultater av høy kvalitet så raskt som mulig. Vi gleder oss over det vi har oppnådd, men vi hviler ikke på tidligere suksess. Vi skal opprettholde høye etiske standarder og krever integritet i samhandling med konkurrenter, kunder, partnere og hverandre.

Skape verdier for pasienter, samfunn, medarbeidere og aksjonærer

I Amgen skal vi sammen utvikle et miljø med den kompetanse og kraft som må til for å levere førsteklasses prestasjoner og skape økt bærekraft. Slik skal vi også skape økonomisk vekst og økt studieaktivitet.

  • For pasientene skal vi gjøre de beste, livsforbedrende legemidlene tilgjengelige så raskt som mulig.
  • For helsepersonell skal vi bidra til at de beste medisinske resultatene oppnås på en helse-økonomisk ansvarlig måte.
  • For myndigheter og beslutningstakere i helsevesenet skal vi, basert på kjernekompetanse innen bioteknologi, tilby livsforbedrende legemidler som gir maksimal verdi for pasienter, helsevesen og samfunn.

Opptre etisk

Amgen etterlever de høyeste etiske standarder. Vi opptrer i henhold til gjeldende lover, regler og interne retningslinjer. Samtlige ansatte utøver sitt arbeid på en etisk og sosialt ansvarlig måte. Dette skal prege all vår atferd, all vår kommunikasjon, all vår forskning og utvikling og alle våre tjenester og produkter.

Ha tillit til, og respekt for hverandre

Alle medarbeidere og oppgaver hos Amgen er viktige. Vi jobber kontinuerlig for å tiltrekke og beholde de dyktigste menneskene med stort engasjement, individuelle ulikheter og den beste kompetansen. Vi tilbyr et miljø som er inkluderende, verdsetter mangfold og som fordrer respekt og personlig ansvarsbevissthet.

Kvalitet og pasientsikkerhet

Amgen etterlever de høyeste internasjonale og nasjonale kvalitets-standarder for å forsikre oss om at produktene og tjenestene vi skaper og leverer er virkningsfulle, trygge og sikre, at de involverer brukerne, er samordnet og preget av kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte og er tilgjengelige og rettferdig fordelt. Vi etterstreber viten, beslutninger og medarbeidere av høyeste kvalitet.

Å jobbe i team

Våre team jobber hurtig for å bringe vitenskapelige gjennombrudd fra laboratoriet til klinikken og videre ut til markedet og for å støtte andre deler av virksomheten. Flere team som arbeider sammen gir de beste beslutningene til beste for pasientene, våre medarbeidere og aksjonærer. Vår teamstruktur bidrar til at medarbeiderne i Amgen kan påvirke hvilken retning organisasjonen går i, til å få et større perspektiv på andre funksjoner innenfor Amgen og til å nå sitt fulle potensial.

Samarbeid, kommunikasjon og ansvarlighet

Amgen ønsker alle innspill som kan bidra til positiv videreutvikling velkommen og involverer nøkkelaktører i viktige beslutninger. Vi er alltid seriøse i våre vurderinger og verdsetter et mangfold av meninger, motstridende synspunkter og en åpen dialog. Vi skal være åpne og rettidige på grunnlaget for våre beslutninger, og tydelige i vår kommunikasjon. Så snart en beslutning er fattet, vil alle involverte være ansvarlige for å implementere beslutningen raskt, og ta ansvar for resultatet.